Jean44

11 tekstów – auto­rem jest Jean44.

"- Ile ra­zy ser­ce mu­si pękać, żeby już nig­dy się nie posklejało?
-Nie pos­kle­ja się wte­dy, gdy już ni­kogo ważne­go przy To­bie nie będzie, a to się nig­dy nie stanie" 

myśl
zebrała 8 fiszek • 10 marca 2011, 22:49

Mam ochotę wejść pod kołdrę z przy­jacielem i śmiać się do roz­pu­ku za­pomi­nając o całym świecie. Chcę wreszcie poczuć się bezpieczna. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 12 grudnia 2010, 20:40

Pier­wsza miłość jest jak drzaz­ga. Wbi­ja się w ser­ce i na­wet, gdy myśli­my, że sku­tecznie ją wyjęliśmy, ka­wałek zos­ta­je i za­ras­ta się. Jest, cho­ciaż jej nie czuć. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 23 listopada 2010, 22:11

Ser­ce, ma swoją osobną hierar­chię war­tości którą się kieru­je i ani potężny ro­zum, ani drze­miące poczu­cie wi­ny, ani zdro­wy rozsądek wal­czący po stro­nie przeg­ra­nych, nie jest w ste­nie go przekrzyczeć. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 31 lipca 2010, 18:48

Życie jest jak par­tia szachów. Ob­myślasz stra­tegię i bi­cia, ale je­den ruch prze­ciw­ni­ka i mu­sisz pla­nować od początku. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 5 lipca 2010, 14:18

Praw­dzi­we szczęście po­lega na uśmie­cha­niu się, wbrew wszys­tkim prze­ciw­nościom lo­su. Bo kiedy masz do ko­go, żad­na przeszko­da nie jest nie do pokonania. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 3 lipca 2010, 22:52

Nie ma co kpić z czy­jegoś strachu, trze­ba pomóc go przezwyciężyć. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 29 czerwca 2010, 20:23

Życie na krawędzi ma to do siebie, że nig­dy nie wiesz, po której stro­nie wylądujesz. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 20 czerwca 2010, 00:59

Bo naj­gor­sze to być niez­de­cydo­wanym w te­macie miłości. Wte­dy można stra­cić wszys­tko w mgnieniu oka. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 18 czerwca 2010, 21:59

Do­piero poz­nając czy­jeś marze­nia, można ok­reślić ja­kim jest człowiekiem. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 marca 2010, 15:53
Jean44

Marzycielka, która lubi artystyczny nieład. Interesuje się sztuką i tańcem hip-hop'owym. Lubi rysować swoim ołówkiem 8B, słuchać muzyki rock'owej oraz alternatywnej. Jest fanem Myslovitz, PJ Harvey, doktora House'a, Harrego Pottera i Hey . Marzy o tym, aby kiedyś wydać książkę, oraz by zagrać na deskach teatru, pomimo tego, że jest nieśmiała. Gustuje w dobrych filmach, czasem łzawych, a mimo to lubi wampiry

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jean44

Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność